POCZĄTKI STAROŚCI

Kiedy właściwie zaczynamy się starzeć? Jest to jedno z pytań, na które najtrudniej odpowiedzieć. Są ludzie, którzy mając 8c lat są młodsi duchem od niejednego zblazowanego młodzieńca. Ale według wielu badaczy najszybciej się „starzejemy” w wieku od urodzenia do 20 lat. Potem od 20 do mniej >>. więcej 40 lat stajemy niejako w miejscu, starzenie się jest bardzo powolne dopiero od 40, jo lat – u niektórych wcześniej, u innych dużo później – starzenie się nabiera tempa, nieraz katastrofalnie gwałtownego. U wielu jednak ludzi dopiero po 75 latach i później linia schyłkowa życia nabiera rozpędu, wiodąc ku śmierci. po osiemdziesiątce. Ale tenże sam Greppi mówi, że bywa i wczesne stadium starości, jawne lub utajone,-rozpoczynające się już około 45, a nawet 40 roku życia ale może być też stadium późne, gdy starość zjawia się dopiero około 70 roku życia. Starość przedwczesna według Greppiego powstaje wskutek zaburzeń w przemianie materii. Greppi przypisuje największą rolę w procesie starzenia się układowi nerwowemu.

Wielu gerontologów twierdzi, że starzenie się jest normalnym procesem fizjologicznym nie do uniknięcia ale są wśród nich i tacy, którzy dowodzą, że można uniknąć niedołężnej starości, choć nie uniknie się śmierci. Do tych łudzi należał np. dr Jackson (o nim i jego metodzie piszemy obszerniej). Zresztą ku temu zdaniu skłania się dziś coraz więcej gerontologów i geriatrów.

Gdyby udało się – pisze prof. dr Tunbridge – uchronić człowieka przed niebezpieczeństwami życia, tak z zewnątrz jak i od jego „wnętrza” – mógłby żyć zdrowo i spokojnie 120 lat i więcej.

Leave a Reply