Archive for Czerwiec 3rd, 2015

Układ dokrewny oaz układ immunologiczny

Pozornie więc układ dokrewny, wytwarzający hormony niezbędne do rozwoju i funkcjonowania organizmu, oraz układ immunologiczny, złożony z komórek zwalczających infekcje, funkcjonują całkowicie niezależnie. W rzeczywistości jednak istnieją między nimi silne powiązania. Podobnie jak różnobrzmiące i wykonujące różne partie instrumenty tworzą w efekcie jednobrzmiący, zharmonizowany utwór. Wielu naukowców wciąż jest przekonanych, że oba te układy są całkowicie odrębne. Myślę, że szczęśliwie się złożyło, iż stosunkowo wcześnie udało mi się dostrzec wskazane wyżej powiązania. To z kolei było pierwszym krokiem na drodze do odkrycia znaczenia szyszynki, organu zarządzającego funkcjami ludzkiego organizmu. Współzależności między opisanymi dwoma układami pozwoliły mi zrozumieć mechanizmy procesów starzenia się i odkryć sposoby ich powstrzymywania. Postaram się jednak przybliżyć czytel nikom wszelkie zakręty i wiraże, jakie musiałem pokonać, by dojść do ostatecznych wniosków.

»

Krzyżowe przeszczepianie szyszynek cz. II

Wykorzystywaliśmy grupy młodych (w wieku 3-4 miesięcy) i starych (18-mie- sięcznych) samic myszy BALB/cJ, hodowanych w temperaturze 22°C i mających swobodny dostęp do granulek pożywienia oraz wody pitnej. Oświetlenie pomieszczeń było włączane o godzinie 7.00, a wyłączane o godzinie 19.00. Zwierzęta usypiano barbituranem Hexenalem (dawka 200 mg/kg). Górna część czaszki była dokładnie golona, a pole operacyjne odkażane 70-proc. etanolem, przy czym starano się nie podrażniać oczu. Skórę głowy rozcinano w płaszczyźnie strzałkowej w linii pośrodkowej na długości 10-12 mm. rozsuwając czepiec ścięgnisty i inne tkanki miękkie (zob. ryc. 1A). Aby uwidocznić szwy kości pokrywy: powierzchnia czaszki była płukana 5-proc. roztworem H2O2. a następnie suszona 70-proc. roztworem etanolu. Do unieruchomienia myszy i ustawienia głowy w odpowiedniej pozycji operacyjnej posługiwano się oryginalnym instrumentem stereotaktycznym, opracowanym w Instytucie Medycyny Eksperymentalnej w Petersburgu.

»